ความภาคภูมิใจสูงสุดของกิฟฟารีน

เกียรติรางวัล

แห่งความภาคภูมิใจ

ทุกเกียรติรางวัลที่กิฟฟารีนได้รับ บ่งบอกถึงสิ่งที่เรามุ่งมั่น และตั้งใจดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองทางธุรกิจที่ดีของสังคมไทย มาโดยตลอด อาทิ…

รางวัลกิฟฟารีน

รางวัลระดับโลก “ Superbrands 2008-2020 ”

จากประเทศอังกฤษที่ได้รับต่อเนื่องกันถึง 10 ปีซ้อน ในฐานะสุดยอดแบรนด์ไทยที่เป็นเลิศ ด้านการสร้างแบรนด์ รวมถึงคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

 

รางวัล “ อย. Quality Award ปี 2021 ประเภท Best of The Best ”

ได้รับรองเป็น สถานประกอบการเครื่องสำอาง ที่มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรม และประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

 

รางวัล “ อย. Quality Award ปี 2009 / 2012 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 ”

มอบให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมพัฒนาสถานที่ผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแสดงถึงความร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการ ผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

 

รางวัล “ บรรษัทภิบาลดีเด่น ”

ในฐานะผู้ประกอบการที่ยึดหลักความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญโดยหอการค้าไทยร่วมกับสำนักงานป้องกันการทุจริต ภาครัฐวิสาหกิจ และ ธุรกิจเอกชน

 

รับมอบโล่ “ ตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค ”

จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งแสดงว่า “กิฟฟารีน” ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนี้ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงที่มีสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้

 

ติดอันดับ Top 100 บริษัทขายตรงผลประกอบการสูงสุด ประจำปี 2009 / 2011 / 2013 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020

จากการประกาศผลการจัดอันดับในเว็บไซต์ www.directsellingnews.com (Direct Selling News Global 100 ) เพื่อจัดอันดับบริษัทขายตรงชั้นนำจากทั่วโลกที่มีผลประกอบการสูงติดอันดับ 1-100 โดยนิตยสาร Direct Selling News ในประเทศสหรัฐอเมริกา กิฟฟารีนได้ถูกจัดอันดับในกลุ่มบริษัทขายตรงชั้นนำของโลก 100 ลำดับแรกที่มีผลประกอบการ สูงที่สุดประจำปี 2009 / 2011 / 2013 / 2015 – 2020 ซึ่งกิฟฟารีนเป็นบริษัทขายตรงหลายชั้นแบรนด์ไทยเพียงแบรนด์เดียวที่ได้รับการ จัดอันดับ โดยนิตยสาร Direct Selling News ในสหรัฐอเมริกา ตอกย้ำความเป็นแชมป์ผู้นำธุรกิจเครือข่ายสัญชาติไทยและความเป็นเลิศด้านการสร้างแบรนด์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สู่เวทีธุรกิจขายตรงในระดับสากล

 • รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นประจำปี 2553 หรือ PM Award 2010 ประเภทที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Thai-Owned Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • รางวัล Superbrands 2008-2020 จาก Superbrands ประเทศไทย
 • รางวัล อย. Quality Award 2009 / 2012 / 2014 – 2020 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัล อย. Quality Award 2021 ในประเภท Best of the Best จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
 • ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 :2015 จากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by UKAS
 • ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ HACCP สำหรับการผลิตอาหารจากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by ACFS
 • ได้รับการรับรอง ระบบประกันคุณภาพ GMP สากลของอาหาร จากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by ACFS
 • การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  ใบรับรองระบบจัดการสุขลักษณะ GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
  – GMP การผลิตเครื่องสำอาง
  – GMP PIC/S การผลิตยาจากลสมุนไพร
  – GMP การผลิตอาหาร
  – GMP การผลิตวัตถุอันตราย
 • ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จากหน่วยงาน BUREAU VERITAS Certification Accredited by UKAS
 • การรับรองเครื่องหมายฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ส่งออกไทย หรือ PM AWARD 2005 ประเภทผู้ส่งออกไทยดีเด่น (BEST EXPORTER) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • รางวัลคุณภาพสมุนไพรไทย ประจำปี 2544 (ขมิ้นชัน) และปี 2545 (ฟ้าทะลายโจร) จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • ประกาศนียบัตรขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจ แด่บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด ที่มุ่งมั่น ฟื้นฟูสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2554 ระดับเงิน จากกระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2556 ระดับทอง จากกระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลการรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ โดยใช้ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (THAILAND TRUST MARK-TTM) จากสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่ม เพื่อการส่งออก
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรรับรอง โครงการลดปริมาณการใช้น้ำดีเด่น ภายใต้โครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณการใช้น้ำในอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำมาก จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ จากกระทรวงพลังงาน
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต่อสังคมเบื้องต้น โครงการ CSR-DIW FOR BEGINNER AWARD จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล ISO 50001 จากกระทรวงพลังงาน
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณการจัดการพลังงานดีเด่น (TEM AWARD) และเกียรติบัตรกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่ลดการใช้พลังงานได้สูงสุด อันดับที่ 2 ภายใต้โครงการสถานประกอบการแนวร่วมการอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ” ประจำปี 2017, 2018 และ 2020 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
  รางวัลโล่ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) จากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (PMHA AWARD 2018) ผลิตภัณฑ์ “เคอร์คิวมา ซี-อี” จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลคุณภาพความเป็นเลิศการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ด้านเครื่องสำอาง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2018 และ 2019 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา giffarine.com